ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งว่าง
รายละเอียด
วิศวกรควบคุมการผลิต

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ออกแบบ ควบคุม ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกำหนดต่างๆ

2. ซ่อมบำรุง และปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อให้การทำงานเต็มประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาระบบคุณภาพ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

จำนวน 1 อัตรา                              เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์

คุณสมบัติ

·        เพศ ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

·        วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,บริหารการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·        มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

·        ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ

<a href="http://www.healthprose.org">health</a>


สมัครงาน
คำนำหน้าชื่อ*   นาย      นาง      นางสาว      อื่น ๆ 
( โปรดระบุ )
ชื่อ*
นามสกุล*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
ประวัติส่วนตัว*      
*เอกสารแนบ
  - รูปถ่าย
  - ประวัติส่วนตัว
  - ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
  (ไม่เกิน 500 KB)